JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Piłka plażowa

Uczennice naszej szkoły: Klaudia Tomas i Kaja Kotowicz zdobyły mistrzostwo powiatu w piłce plażowej. Bez straty seta, pewnie ograły rówieśniczki z ekonoma i CKZ i U. Teraz czeka je trudniejsze zadanie . 27 maja rywalizować będą na szczeblu rejonowym ze znacznie lepszymi zespołami w ośrodku wypoczynkowym Płotki k. Piły.

tekst Wojciech Jarka - nauczyciel wychowania fizycznego 

Zapraszamy na komedię A. Fredry

Przy tej okazji odbędzie się zbiórka pieniędzy na leczenie naszego ucznia Wojtka Wiese.

KEWIN W ELIMINACJACH CENTRALNYCH OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ W WARSZAWIE


Kewin Nowakowski, uczeń I LO im. M. Skłodowskiej – Curie w Złotowie, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Okręgowego OF w Poznaniu do eliminacji centralnych, uzyskał także pozytywną ocenę Komitetu Głównego OF.

Finał ogólnopolski XXVII OF odbył się 24 kwietnia br. w Warszawie w gmachu PAN (Pałac Staszica) i na Wydziale Filozofii UW. Uczestnicy eliminacji centralnych zostali podzieleni na 10 grup tematycznych (wg tematu pracy z etapu szkolnego). Zawody centralne miały charakter egzaminu ustnego, który składał się z 3 części: 

a/ obrony pracy pisemnej z etapu szkolnego (temat pracy: ”Czy wojna może być sprawiedliwa? Odpowiedz, odwołując się do znanych Ci koncepcji filozoficznych”) 

b/ odpowiedzi na 2 pytania komisji egzaminacyjnej oparte na programie olimpiady 

c/ analizie fragmentu tekstu filozoficznego 

Dodatkowe pytania, które otrzymał Kewin dotyczyły: hedonizmu i utylitaryzmu. Tekst źródłowy dotyczył greckiego filozofa Epikura. Ocena ogólna, jaką uzyskał Kewin, nie pozwoliła mu wprawdzie znaleźć się w gronie zwycięzców Olimpiady, ale mimo to udział w szerokim finale można uznać za udany, mając na uwadze fakt, że jest on uczniem klasy pierwszej i ma jeszcze przed sobą dwie szanse w następnych latach nauki. Opiekunem naukowym Kewina jest dr Sylwester Szczerbiak. Gratulujemy i życzymy sukcesu w finale. 

MATURA 2015

Dnia 4 maja 2015 r. rozpoczęły się egzaminy maturalne. Do części obowiązkowej z języka polskiego przystąpiło 110 tegorocznych absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie. Warto wspomnieć, że egzamin ten od tego roku zmienił swoją formułę. Uczniowie zdają 3 egzaminy pisemne obowiązkowe na poziomie podstawowym: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz przynajmniej jeden egzamin pisemny dodatkowy na poziomie rozszerzonym, bez określania progu zdawalności. Obowiązkowo uczniowie także przystępują do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Od tego roku wszystkie  egzaminy dodatkowe są zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Szczególna zmiana nastąpiła w egzaminie ustnym z języka polskiego, nie ma już prezentacji, do której we wcześniejszych latach mogli się wcześniej przygotować uczniowie, ale losowane są zestawy zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie. Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie wypowiedzi monologowej, a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym. 

Sesja właściwa egzaminów maturalnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie będzie trwała do 21 maja 2015 r.

Wszystkim Abiturientom życzymy powodzenia!

Red. I LO
fot.: Karol Potapowicz

Certyfikat językowy DSD w Złotowie

Złotowscy uczniowie będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu DSD II (Deutsches Sprachdiplom II).  Egzamin przeprowadzany w licencjonowanych szkołach potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 jednocześnie poświadczając umiejętności językowe potrzebne przy rekrutacji na uniwersytety w Niemczech. Uczestnicy programu DSD otrzymają dodatkowy atut na rynku pracy oraz łatwiejszy dostęp do stypendiów w krajach niemieckojęzycznych.
Dnia 29 kwietnia na zaproszenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie gościliśmy w Złotowie koordynatora programu rządowego Republiki Federalnej Niemiec ds. szkolnictwa za granicą, pana Karla-Martina Everdinga, który nadzoruje organizację egzaminów DSD (Deutsches Sprachdiplom) w Polsce. Na początku wizyty odwiedził I Liceum Ogólnokształcące, gdzie obserwował zajęcia języka niemieckiego oraz przybliżył germanistkom i dyrekcji zasady przystąpienia do programu DSD oraz wymagania dotyczące egzaminu DSD II. Dyplom DSD poziom II jest świadectwem znajomości języka niemieckiego oferowanym na całym świecie, odpowiada poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz potwierdza umiejętności językowe potrzebne przy rekrutacji na uniwersytety w Niemczech. Jest certyfikatem potwierdzającym biegłą znajomość języka niemieckiego mile widzianym przez pracodawców w Polsce i za granicą. Należy zaznaczyć, że kurs oraz egzamin są całkowicie bezpłatne dla uczestników. Taką możliwość otrzymają w przyszłym roku szkolnym uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego,  którzy zdecydują się na udział w programie. Przez trzy lata intensywnej nauki szkoła, w ścisłej  współpracy z Centralą Szkolnictwa Zagranicznego (ZfA), będzie przygotowywała uczniów do egzaminu przeprowadzanego według standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich. Certyfikat ten, przy obowiązkowej już dzisiaj znajomości języka angielskiego, staje się dodatkowym atutem na rynku pracy. Jest on również niezwykle przydatny studentom polskich uczelni ubiegającym się o stypendium w krajach niemieckojęzycznych. Kolejnym etapem wizyty gościa w Złotowie było spotkanie z burmistrzem miasta, panem Adamem Pulitem oraz panią wiceburmistrz Małgorzatą Chołodowską. Tematem rozmowy była możliwość udziału gimnazjów w programie DSD oraz przygotowania do egzaminu DSD poziom I (odpowiednik  poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Władze miasta bardzo przychylnie ustosunkowały się do pomysłu objęcia gimnazjów programem DSD widząc w nim dla złotowskich uczniów  szanse zdobycia kolejnych kwalifikacji i umiejętności. System taki pozwoliłby na konsekwentną intensywną naukę języka – uczniowie uczestniczący w programie w gimnazjum, po otrzymaniu certyfikatu DSD I, kontynuowaliby naukę w I Liceum, które daje możliwość uzyskania certyfikatu DSD II.

Koordynator programu DSD w Polsce, pan Karl-Martin Everding, odwiedził również Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, gdzie spotkał się z dyrektorem, p. Karolem Wójcikiem oraz nauczycielkami języka niemieckiego p. Moniką Cochór i p. Ewą Tomaszewską. Spotkanie miało charakter informacyjny, rozważano możliwość przystąpienia Gimnazjum Publicznego nr 1 do programu DSD.

tekst: Alicja Heimann
fot.: Emilia Kozłowska
Na zdjęciu, od lewej: Alicja Heimann, Karolina Skotarczak – Dobrzyńska, Karl-Martin Everding, Ewa Miareczko