JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Tematy Maturalne 2014

  1. LITERATURA
  2. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
  3. JĘZYK

 

LITERATURA

 

1. Przedstaw wizerunek polskiego mieszczanina na wybranych przykładach z literatury

pozytywizmu i Młodej Polski.

 

2. Motyw podróży w poszukiwaniu sensu życia. Przedstaw temat na wybranych przykładach

z literatury polskiej i obcej różnych epok.

 

3. Twórczość kaskaderów literatury polskiej to głosy buntowników, czy pacjentów nowej

rzeczywistości? Omów temat na wybranych przykładach literatury drugiej połowy XX wieku.

 

4. Przedstaw na wybranych przykładach obraz szkoły w literaturze różnych epok.

 

5. Omów funkcje groteski i absurdu w literaturze XX wieku.

 

6. Listy jako źródło poznania osobowości twórcy. Omów temat na przykładzie dwóch pisarzy z różnych epok.

 

7. Przedstaw różne wizerunki mnichów i księży, które pojawiły się w literaturze staropolskiej.

 

8. Obłąkańcy w literaturze romantyzmu i współczesnej. Przedstaw różne, według ciebie

najciekawsze postacie.

 

9. Wielkie teorie filozoficzne i ich echo w literaturze. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.

 

10. Kobieta w literaturze fantasy. Przedstaw sposób funkcjonowania motywu na wybranych przykładach literackich.

 

11. Motyw miłości w literaturze polskiej i rosyjskiej XIX i XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

12. Omów zjawisko cyganerii artystycznej w literaturze XIX lub XX wieku.

 

13. Omów na wybranych przykładach wizerunek adresata w listach romantycznych wybranego artysty.

 

14. Różne sposoby wykorzystania toposu arkadyjskiego w literaturze polskiej. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.

 

15. Czy biografia może być kluczem do odczytania twórczości pisarza? Przedstaw problem na przykładzie biografii i twórczości wybranego artysty.

 

16. Prześledź rozwój wybranego gatunku literackiego, np. bajki, satyry, powieści przygodowej, powieści historycznej lub innych.

 

17. „Szukam nauczyciela i mistrza". Na przykładach utworów wybranego pisarza ukaż

relacje między nauczycielem a uczniem. Zwróć uwagę na związki między ich twórczością.

 

18. Czy współczesnemu czytelnikowi jest potrzebna znajomość tradycji literackiej? Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów literackich.

 

19. Na przykładach wybranych utworów literatury powojennej omów dylematy człowieka poszukującego swego miejsca w świecie.

 

20. Literackie techniki przekazywania doznań wewnętrznych w utworach romantycznych

i młodopolskich. Omów temat przywołując wybrane przez siebie przykłady.

 

21. W życie człowieka zawsze jest wpisana walka między Dobrem a Złem. Ukaż problem na podstawie utworów wybranego pisarza.

 

22. Zycie w społeczeństwie to przekleństwo czy wygoda? Odpowiedz na pytanie analizując postawy wybranych  bohaterów literackich.

 

23. Rewolucja społeczna jako sposób przemiany świata. Jak tę ideę komentuje literatura romantyczna i XX wieku?

 

24. Zbadaj wpływ filozofii egzystencjalnej na kreacje bohaterów wybranych utworów literackich.

 

25. Etos rycerza średniowiecznego w literaturze następnych epok. Omów problem na wybranych przykładach.

 

26. Funkcjonowanie motywu non omnis moriar w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

 

27. Rola motywów biblijnych i mitologicznych we współczesnej poezji.

 

28. Małe ojczyzny Polaków - przedstaw na przykładzie wybranych utworów literackich.

 

29. Społeczeństwo wobec geniuszu artysty. Rozważ problem na wybranych przykładach.

 

30. Obraz pielgrzyma i tułacza w literaturze romantycznej i współczesnej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

31. Motyw tańca w utworach literackich różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.

 

32. Prawda historyczna a fikcja literacka. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.

 

33. Radość i uroda życia w wybranych utworach literackich. Omów problem na wybranych przykładach.

 

34. Zbadaj obecność i określ funkcję motywów katastroficznych w literaturze polskiej.

 

35. Eksperymenty twórcze w literaturze XX wieku. Dokonaj analizy i oceny zjawiska na kilku przykładach literackich.

 

36. Tradycje czarnoleskie w literaturze polskiej późniejszych epok. Przedstaw różne sposoby nawiązywania do poezji Jana Kochanowskiego.

 

37. Skandale i prowokacje literackie. Omów temat, odwołując się do biografii i twórczości wybranych autorów.

 

38. Sztuka epistolarna dawniej i dziś. Posługując się wybranymi przykładami, dokonaj analizy porównawczej tej formy wypowiedzi.

 

39. Zaprezentuj literackie portrety dzieci i wyjaśnij ich funkcje w wybranych utworach.

 

40.Konflikt pokoleń -jego przyczyny i skutki. Omów problem będący tematem wielu utworów literackich.

 

41 .Przedstaw realizację zasady bawiąc - uczyć w wybranych utworach literackich.

 

42. Literacki protest przeciwko miastu w dziełach twórców wybranych epok.

 

43. Dramat - przemiany gatunku. Dokonaj analizy wybranych utworów od antyku po współczesność.

 

44. Świat polityki i jego echa w literaturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach utworów z okresu renesansu i współczesności lub oświecenia i współczesności.

 

45. Problemy społeczne i polityczne w literaturze polskiej i rosyjskiej XIX i XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

46. Jaką rolę pełni w dziele literackim pamiętnik? Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.

 

47. Artystyczne testamenty. Omów funkcję motywu pożegnania i rozstania w utworach literackich polskich i obcych..

 

48. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego. Przedstaw zagadnienie na kilku przykładach.

 

49. Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz o tym zjawisku? Zilustruj je przykładami

twórczości wybranych autorów.

 

50. Inspiracje romantyczne i ich znaczenie w literaturze późniejszych epok. Omów problem na

wybranych przykładach.

 

51. Jaki obraz świata kreują twórcy „Nowej Fali"? Omów temat odwołując się do tekstów

poetyckich tej generacji.

 

52. Literatura jako forma kontestacji. Zrealizuj temat na wybranych przykładach z literatury XXw.

 

53. Literackie i filozoficzne wizje szczęścia ukształtowane w różnych epokach. Omów temat na

wybranych przykładach.

 

54. Historia jako forma refleksji nad teraźniejszością i jako maska współczesności. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

55. Funkcje obrazów sennych i wizji proroczych w literaturze. Omów temat, odwołując

się do wybranych przykładów.

 

56. Przedmioty i wnętrza jako źródło informacji o bohaterze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory XIX wieku.

 

57. Motyw pielgrzyma w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach z literatury

polskiej i obcej różnych epok.

 

58. Czy literatura polska jest literaturą szczęśliwych zakończeń? Zanalizuj zakończenia wybranych utworów i przedstaw swoje wnioski.

 

59. Tworzenie i demaskowanie narodowych mitów w literaturze polskiej. Omów temat na

wybranych przykładach.

 

60. Jak Polacy opisywali polskość? Dokonaj analizy problemu  w oparciu o wybrane przykłady literackie.

 

61. Rozważ, w jaki sposób miejsce i czas, w którym żyją bohaterowie literaccy wpływa na ich los.

Omów problem na wybranych przykładach.

 

62. Omów problem krytycznych postaw pisarzy wobec własnego narodu, odwołując się

do wybranych utworów z literatury polskiej.

 

63. Koncepcja życia i świata w czasach renesansu i baroku. Omów sposoby jej wyrażania

w literaturze.

 

64. Komedia w literaturze polskiej - jej podstawowe funkcje i największe osiągnięcia.

Omów temat na wybranych przykładach.

 

65. Każdy naród ma swych bohaterów. Zrealizuj temat, odwołując się do wybranych

przykładów z literatury polskiej lub obcej.

 

66. „Człowiek po to żyje, żeby przekształcić i ojczyznę, i historię" J. Andrzejewski. Zinterpretuj tę myśl, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 

67. Współczesna literatura polska - jej najwybitniejsze teksty. Przedstaw i oceń według

indywidualnego wyboru.

 

68. Rozmowy z Bogiem w literackim przekazie. Przedstaw ich formy i funkcje.

 

69. Spotkanie z książką jako intelektualna wędrówka w poszukiwaniu wartości. Rozwiń temat, opierając się na własnych doświadczeniach literackich.

 

70. Przedmiot codziennego użytku jako temat literacki. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów poetyckich i prozatorskich.

 

71. Przedstaw powinowactwo duchowe bohaterów literackich różnych epok.

 

72. Maska, gest, poza - przedstaw bohaterów literackich, którzy próbują ukryć swą osobowość.

 

73. Kształtowanie tożsamości narodowej Polaków poprzez literaturę. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów pozytywistycznych i młodopolskich.

 

74. „Błędny rycerz" na polskich drogach, czyli o marzycielach i idealistach w rodzimej literaturze.

 

75. Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Omów temat na przykładach wybranych utworów.

76. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.

 

77. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze - omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w

wybranych utworach.

 

78. Bohater z książką w ręku - czyli o znaczeniu lektur w życiu postaci literackich. Rozważ problem w oparciu o kilka wybranych utworów.

 

79. Szlakiem twórców pióra twojego regionu. Oceń tematykę, formę, język artystycznego

przekazu.

 

80. Pisarze końca XIX i XX wieku wobec kryzysu kultury. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.

 

81. Sztuka współczesnego reportażu i jej mistrzowie. Omów specyfikę tego gatunku publicystycznego na wybranych przykładach.

 

82.Przedstaw motyw podróży w powieściach fantasy i określ jego funkcje.

 

83. Psychologiczne portrety ofiar wojny w literaturze współczesnej. Przedstaw i omów.

 

84. Od kruchej istoty do samowystarczalnej pani swego losu. Omów zmianę wizerunku kobiety w literaturze na przestrzeni epok.

 

85. Najwybitniejsze indywidualności twórcze w świecie literatury. Przedstaw swoje trzy propozycje, stosując uzasadniające argumenty.

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 

1. Rola wzorców osobowych dawniej i dziś w kształtowaniu charakterów młodych ludzi.

Rozważ problem, sięgając do wybranych tekstów literackich, piosenek, reklam.

 

2. Polska wieś w literaturze i malarstwie drugiej połowy XIX wieku. Omów na wybranych

przykładach.

 

3. Proces dojrzewania jednostki i proces dojrzewania społeczeństwa. Rozwiń temat, ukazując różne jego realizacje literackie i filmowe.

 

4. Motywy gotyckie w literaturze i sztukach plastycznych. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 

5. Etos pracy miernikiem wartości człowieka. Omów zagadnienia w oparciu o literaturę i sztukę drugiej połowy XIX i XX wieku.

 

6. Symbolika stroju w literaturze i sztuce. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 

7. Kultura ludowa inspiracją dla artystów okresu romantyzmu i modernizmu. Omów temat na

wybranych przykładach z literatury i sztuki.

 

8. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 

9. Religia jako temat dzieł literackich i filmowych. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.

 

10. Rola teatru w życiu ludzi dawniej i dziś. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich oraz tekstów kultury.

 

11. Motyw powstańca w literaturze i malarstwie polskiego romantyzmu. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 

12. Wizerunek sportowca w literaturze i sztuce antycznej i współczesnej. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.

 

13.  Polskie ośrodki kulturotwórcze i ich znaczenie dla rozwoju kultury narodowej. Omów

zagadnienie na wybranych przykładach.

 

14. Omów związki literatury z muzyką na przykładzie utworów romantycznych i młodopolskich.

 

15. Przedstaw związki literatury z malarstwem na przykładzie sztuki XVII, XVIII lub XIX

wieku.

 

16. Socrealizm w literaturze powojennej. Zbadaj zjawisko w oparciu o wybrane przykłady.

 

17. Współczesne oblicze kultury ludowej. Omów temat na przykładach wybranych dzieł z różnych dziedzin sztuki.

 

18.  Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

19. Motyw ikaryjski w literaturze i sztuce różnych epok. Dokonaj analizy porównawczej

wybranych przykładów.

 

20. Parodia rzeczywistości PRL w literaturze, malarstwie i filmie. Omów problem odwołując się do wybranych przykładów.

 

21. Witkacy - artysta wszechstronny. Rozważ, przywołując wybrane dzieła literackie i malarskie tego twórcy.

 

22. „Gloria victis" - wielcy przegrani w literaturze i filmie. Omów na wybranych tekstach kultury.

 

23. Człowiek w świecie bez Boga. Omów temat na wybranych tekstach kultury.

 

24. Omów temat kultury żydowskiej przedstawionej w literaturze i sztuce polskiej.

 

25. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

 

26. Polscy emigranci i ich problemy w literaturze i filmie XX wieku.

 

27. Realizm w powieści i malarstwie XIX wieku. Omów sposoby realizacji założeń programowych kierunku na wybranych przykładach.

 

28. Naturalizm w powieści i malarstwie XIX i XX wieku. Omów sposoby realizacji założeń programowych kierunku na wybranych przykładach.

 

29. Życie kulturalne naszego regionu. Omów, biorąc pod uwagę różne jego formy (literatura, teatr, film).

 

30. Kobieta fin de siecle'u w literaturze i malarstwie epoki modernizmu. Porównaj

różnorodność kreacji.

 

31. Kresy wschodnie w literaturze i filmie XX wieku. Porównaj sposoby obrazowania.

 

32.  Symbolika barw w literaturze i dziełach plastycznych. Omów na wybranych przykładach.

 

33. Zwierzę jako bohater literacki i temat w dziełach malarskich. Przedstaw i omów rożne sposoby portretowania zwierząt w sztuce.

 

34. Przedstaw ludzi pracy w literaturze i malarstwie XIX wieku. Zbadaj czy obrazy te są różne, czy podobne.

 

35.  Światy baśniowe w literaturze i sztuce wybranych epok. Dokonując analizy porównawczej, określ funkcje fantastyki w sztuce.

 

36. Motyw drogi w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach różne ujęcia tematu.

 

37. Architektura jako źródło wiedzy o światopoglądzie epoki. Omów problem na dowolnie wybranych przykładach.

 

38. Starość jako temat w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

39. Przedstaw wizerunki diabłów i demonów  pojawiających się w literaturze i sztuce romantyzmu i modernizmu.

 

40. Konformizm – być częścią grupy czy pozostać wiernym sobie? Jak na to pytanie odpowiadają wybrani bohaterowie dzieł literackich i filmowych? Dokonaj analizy problemu, przedstaw wnioski.

 

41. Od naśladowania rzeczywistości do deformacji. Przedstaw różne sposoby „bycia" w sztuce.

 

42.  Przełamywanie tabu w literaturze, malarstwie i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

43. Człowiek przed sądem jako temat wybranych utworów literackich i innych tekstów kultury. Omów temat na wybranych przykładach.

 

44. Komizm jako narzędzie kształtowania ludzkich charakterów. Omów temat na przykładach tekstów kultury.

 

45. Parafraza wybranych mitów greckich w tekstach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

46. „Być albo mieć" to alternatywa, przed którą staje każdy człowiek. Scharakteryzuj bohaterów literackich i filmowych, którzy dokonali takich wyborów.

 

47. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj wybrane dzieła.

 

48. Mity kształtujące tożsamość narodową. Omów problem w odwołaniu do wybranych tekstów kultury.

 

49. Bohater filmu jako postać proponowana widzowi do akceptacji lub odrzucenia. Rozwiń temat w oparciu o znane filmy.

 

50. Motywy biblijne jako tematy różnych dzieł sztuki. Przedstaw zjawisko, analizując wybrane utwory (literackie i innych dziedzin sztuki).

 

51. Muzyczność i malarskość w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Analiza fragmentów utworu i przykładów ikonograficznych.

 

52. Bitwa jako temat literacki, malarski i filmowy. Analizując wybrane dzieła, omów funkcje scen batalistycznych i dokonaj analizy środków wyrazu.

 

53. Historia jako inspiracja literatury i malarstwa (np. Sienkiewicza i Matejki lub innych). Analiza porównawcza wybranych dzieł.

 

54. Barokowe ideały piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów na wybranych tekstach literatury i sztuki.

 

55. Klasycyzm jako kanon estetyczny żywy przez stulecia w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów na wybranych przykładach.

 

56. Barokowy koncept - omów na przykładach sposoby realizacji idei konceptyzmu w literaturze i malarstwie.

 

57. Technika impresjonistyczna w malarstwie i literaturze - podobieństwa i różnice. Omów zagadnienie, analizując stosowne przykłady.

 

58. Autoportret w literaturze i sztukach plastycznych. Omów sposoby kreacji „ja" artysty,

analizując wybrane teksty.

 

59. Scharakteryzuj figurę barbarzyńcy w literaturze i sztuce, odwołując się do wybranych tekstów literackich i dzieł sztuki.

 

60. Motyw Boga jako centralny dla kultury średniowiecznej. Przedstaw sposoby realizacji tematów religijnych w różnych dziedzinach sztuki tego okresu.

 

61. Groteska jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów temat na przykładach wybranych z literatury, filmu oraz sztuk plastycznych.

 

62. Przedstaw różne wizerunki lekarzy w dziełach literackich i filmowych.

 

63. Portret muzyka w literaturze i innych tekstach kultury. Przedstaw i omów.

 

64. Prowokacja jako metoda aktywności artystycznej we współczesnej literaturze i sztuce. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

 

65. Ameryka – jaki obraz tego kraju  ukazują przedstawiciele różnych dziedzin sztuki? Omów temat odwołując się do twórczości wybranych autorów polskich.

 

JĘZYK

1. Przysłowia mądrością narodów. Uzasadnij tezę, odwołując się do języka wybranego regionu i wybranych utworów literackich (np.: S. Wyspiańskiego, K. Przerwy - Tetmajera. Wiecha, S. Reymonta)

 

2 . Retoryczność w piśmiennictwie różnych epok. Dokonaj analizy wybranych tekstów z punktu widzenia zastosowanych w nich zabiegów i środków retorycznych.

 

3. Dokonaj analizy błędów językowych w wybranych reklamach telewizyjnych prasowych,

radiowych.

 

4. Scharakteryzuj język wybranej postaci życia publicznego. Ukaż cechy ujawniające jej przynależność środowiskową, a także charakter.

 

5. Język uczniów twojej szkoły. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału źródłowego.

 

6. Dokonując analizy języka piosenek jednego z polskich zespołów rockowych, wyjaśnij zasadność doboru środków językowych.

 

7. Język a płeć. Czy istnieje zależność między językiem a płcią osoby mówiącej? Dokonaj analizy przykładów literackich i zaczerpniętych z mowy potocznej.

 

8. Język komputerowców. Czy może być to system porozumiewania się, który zastąpi esperanto? Uzasadnij swoje zdanie, dokonując analizy wybranych przykładów.

 

9. Komizm słowny dawniej i dziś. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich, dowcipów, przysłów i powiedzeń.

 

10. Staropolszczyzna żywa do dziś. Omów temat na przykładach z literatury.

 

11. Język żyje i się rozwija. Omów wpływ neologizmów na rozwój współczesnego języka polskiego.

 

12. Porównując język piosenek młodych twórców z lat 60-tych i 90-tych, wskaż zmiany, jakie

zaszły w slangu młodzieżowym w ciągu 30 lat. Jak wyjaśnisz to zjawisko?

 

13. Naleciałości gwarowe w języku twojego otoczenia. Zbierz materiał, dokonaj jego analizy.

 

14. Parodia językowa jako sposób stylizacji. Omów na wybranych przykładach z literatury i filmu.

 

15. Język sprawozdawców sportowych a normy poprawnościowe. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 

16. Język znanych polskich polityków a normy poprawnościowe. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 

17. Język jako sposób autoprezentacji. Posługując się wybranymi przykładami, oceń zjawisko

indywidualizacji mowy bohaterów literackich.

 

18. Rola frazeologizmów w poezji wybranego artysty, np.: S. Barańczaka lub W. Szymborskiej.

 

19. Omów wpływ języka bohaterów wybranej telenoweli lub serialu telewizyjnego na słownictwo osób z twojego otoczenia.

 

20. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj zjawisko na zebranym przez siebie materiale.

 

21. Specyfika języka bohaterów literatury science - fiction. Omów na przykładach wybranych

utworów.

 

22. Język nazw instytucji, kawiarni, sklepów w twoim regionie. Zbierz materiał, określ, jakie

tendencje przejawiają się w dziedzinie nazewnictwa.

 

23.  Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.

 

24. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.

 

25. Stylizacje środowiskowe we współczesnej literaturze polskiej. Przedstaw,

odwołując się do wybranych przykładów.

 

26. Środki retoryczne i ich funkcje w utworach literackich, publicystycznych, lub użytkowych. Omów na wybranych przykładach.

 

27. Język jako narzędzie walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.

 

28. Jak pisano o wojnie? W wybranych tekstach prześledź językowe środki wyrazu i oceń

celowość ich użycia.

 

29. Funkcje języka socrealizmu. Przedstaw na przykładzie wybranych tekstów literackich lub

publicystycznych.

 

30. Sztuka przekonywania czy manipulacja językowa? Omów sposoby wykorzystania środkówjęzykowych w tekstach reklamowych.

 

31.Internetowe gatunki tekstowe – blogi, mejle, czaty i inne. Dokonaj ich charakterystyki na wybranych przykładach.

 

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego.