JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Laureat Olimpiady Filozoficznej z I LO

 16 kwietnia br. odbyły się w Warszawie, (w gmachu Polskiej Akademii Nauk) eliminacje centralne XXVIII Olimpiady Filozoficznej. Sprawdzian wiedzy na tym etapie polegał na egzaminie ustnym składającym się z:  (1) obrony tez zawartych w pracy etapu szkolnego, (2) odpowiedzi na dwa pytania erudycyjne komisji egzaminacyjnej, (3) analizie wybranego tekstu filozoficznego. Zakłada się tu wiedzę i znajomość literatury zdobytą przez ucznia w trakcie przygotowania pracy na etapie szkolnym, oraz sprawdza umiejętność jej prezentacji. Dwa pytania dodatkowe, stawiane przez członków jury, nawiązują do czterech bloków tematycznych wymaganych już na drugim etapie Olimpiady i pozwalają sprawdzić wymaganą wiedzę i zdobyte umiejętności. Przewidziany do analizy fragment tekstu filozoficznego losowany jest spośród rozpraw filozoficznych przedstawionych jako literatura źródłowa.  Okręg wielkopolski reprezentowało 6-ciu uczestników, w tym uczeń II klasy I LO – Kewin Nowakowski. W porównaniu z rokiem ubiegłym Kewin poczynił duże postępy i osiągnął wielki sukces zdobywając tytuł laureata   Olimpiady (jedyny z okręgu wielkopolskiego). Jako laureatowi, w myśl Regulaminu Olimpiady przysługuje mu: (1) prawo do oceny celującej końcoworocznej z przedmiotu filozofia, (2) zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, co jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu najwyższego wyniku, (3) zwolnienie z egzaminu maturalnego, także wtedy, gdy przedmiot ten nie jest objęty szkolnym planem nauczania w danej szkole, (4) indeks na wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego a także innych uniwersytetów w których taki wydział się znajduje.

            Społeczność szkolna Liceum wraz z opiekunem dr. S. Szczerbiakiem składa laureatowi serdeczne gratulacje i życzy udziału w Międzynarodowej Olimpiadzie Filozoficznej w roku przyszłym.

dr  S.Szczerbiak