Czesław Buchwald  – Historia Liceum Ogólnokształcącego

Kiedy właściwie powstało złotowskie LO? Profesor Władysław Brzeziński, maturzysta tej szkoły z roku 1947, roku pierwszego egzaminu dojrzałości, w swoich wspomnieniach daje jednoznaczną odpowiedz: Gimnazjum, a więc szkoła średnia powstało w roku 1945. Różnica w datowaniu wynika prawdopodobnie z faktu, że w 1948 r. przemianowano Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Złotowie zwaną, potocznie ,,jedenastką” i przeniesiono do budynku przy ul. Boh. Westerplatte. W 1947 roku 13 absolwentów opuszcza liceum. Od 1948 roku liceum działało w budynku przy ul. Boh Westerplatte, a dyrektorem był profesor Władysław Miś, który trwał na tym stanowisku do roku 1951. Były to lata istotne w historii szkoły zważywszy, że warunki możemy określić jako pionierskie. W tym okresie kadrę liceum stanowili profesorowie: Władysław Miś, Anna Borkowa, która od 1945 roku była duszą szkoły, Maria Kuderewicz, Mieczysław Gołembiowski, Józef Kaczmarek, Stanisław Bielawski, Stefan Kamprowski, Franciszek Włoszczyński, Zofia Altszyler, Zofia Sliwińska, Apolonia Taterra, Jadwiga Szymańska i ks. Józef Piątyszek. Byli to ludzie, którzy przybyli do Złotowa z różnych stron przedwojennej Polski, absolwenci uniwersytetów: lwowskiego, wileńskiego czy berlińskiego. Ci profesorowie wyznaczyli kierunek rozwoju szkoły i doprowadzili do wysokiego poziomu nauczania.

Nie można tutaj nie wspomnieć teatru szkolnego, który cieszył się autentycznym uznaniem mieszkańców Złotowa. Kierowany przez prof. Annę Borkową na wiosnę 1947 roku wystawił trzy części „Dziadów” Mickiewicza. W przedstawieniu było zaangażowanych wielu uczniów, którzy występowali jako aktorzy, tworzyli balet i osiemdziesięcioosobowy chór przygotowany przez prof. Stefana Kamprowskiego. Przedstawienie w Domu Kultury trwało od godz. 19.00 do 1.00, a ponieważ sala nie pomieściła wszystkich chętnych powtórzono je następnego dnia. W 1951 roku stanowisko dyrektora obejmuje złotowianin, prof. Franciszek Włoszczyński nauczyciel geografii i wychowania fizycznego przywiązywał szczególną wagę do rozwoju turystyki i sportu.

Obok stale działającego teatru szkolnego, którym kieruje prof. Anna Borkowa, powstaje SKS, tworzą się koła zainteresowań. W 1955 roku teatr szkolny zajmuje szóste miejsce na ogólnopolskim przeglądzie w Krakowie za przedstawienie „Odprawy posłów greckich”. Jest to okres pierwszych sukcesów w konkursach Wiedzy o Polsce i świecie Współczesnym, w olimpiadach matematycznych i chemicznych. Bezpośrednim organizatorem życia sportowego był prof. Józef Kaczmarek. Zaczęło się od piłki ręcznej: sukcesy w Szczecinie, potem finały mistrzostw Polski w Warszawie. W tym też okresie dały o sobie znać po raz pierwszy drużyny siatkówki i koszykówki dzewcząt, które walczyły o miano najlepszych w Polsce. Ulubionym sportem staje się lekkoatletyka – szczególnie osiągnięcia notują sprinterzy i średniodystansowcy. Szkoła w tym okresie zakupiła pierwszy epidiaskop, pierwsze radio, organizuje się pierwsze klaso-pracownie: biologii, chemii, fizyki, geografii, języka polskiego. W czerwcu 1963 roku odbył się pierwszy zjazd absolwentów których było już 332. W latach 1963 -1966, gdy dyrektorem był prof. Andrzej Herman, polonista, zbudowano pawilon zajęć praktyczno – technicznych (dzisiejsze sale 20 i 21), a niestrudzonym motorem tego przedsięwzięcia był prof. Norbert Blachowski. Dzięki temu w 1965 roku, po raz pierwszy w historii szkoły, przyjęto cztery klasy ósme a ogólna liczba uczniów przekroczyła 440. W 1966 roku następuje reorganizacja szkolnictwa, w wyniku której liceum Ogólnokształcące w Złotowie staje się samodzielną placówką, a klasy młodsze tworzą odrębną szkołę podstawową. W 1966 roku na czele liceum staje dyr. Edmund Zieliński, profesor biologii, który pełni tę funkcję do przejścia na emeryturę w roku 1979. Jest to okres stabilizacji i ostatecznego uformowania się licem. Każdego roku trzy klasy pierwsze rozpoczynają naukę w liceum, powstają klasy ukierunkowane: matematyczno – fizyczne, biologiczno – chemiczne i humanistyczne. W coraz liczniej organizowanych olimpiadach przedmiotowych i konkursach biorą udział z powodzeniem uczniowie złotowskiego „ogólniaka” (matematyka, fizyka, chór szkolny, konkursy fotograficzne, recytatorskie ).

Na życzenie 680 absolwentów, we wrześniu 1968 roku, odbył się drugi Zjazd Koleżeński, podczas którego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Koszalinie nadało szkole imię Marii Skłodowskiej – Curie. Tradycją stają się kostiumowe bale karnawałowe, witanie wiosny topieniem Marzanny, rozpoczyna wychodzić ścienna Gazetka Szkolna zamieszczająca zupełnie poważne artykuły (np. historię Złotowa w odcinkach) oraz mniej poważne. W szkole dziewczęta najchętniej grają w siatkówkę: w 1967 r. zdobywają brązowy medal Mistrzostw Polski. Rozwija sie praca w kołach zainteresowań: powstaje koło fotograficzne (1969), zespół taneczny, a w połowie lat siedemdziesiątych sukcesy odnosi drużyna koszykówki chłopców.

W 1971 roku odsłonięto płaskorzeźbę patronki szkoły wykonaną w piaskowcu. Uroczystość odbyła się w wigilię rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej – Curie, 6 listopada. Do 1979 roku szkołę pożegnało 1389 absolwentów. W 1979 roku władze oświatowe podjęły administracyjną decyzję o połączeniu Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 1 tworząc Zespół Szkół Ogólnokształcących. W lutym 1981 roku rozdzielono szkoły, a od 1 marca tegoż roku funkcję dyrektora znowu samodzielnego Liceum Ogólnokształcącego objął prof. Józef Wejner, długoletni nauczyciel fizyki. Był bodaj pierwszym i jedynym dyrektorem w ówczesnej Polsce wybranym demokratycznie przez radę pedagogiczną. Stan wojenny zachwiał naturalny tok życia szkoły, gdyż internowano polonistę, prof. Andrzeja Hermana, młodzież nie mogła zorganizować normalnej studniówki – odbyły się jedynie konspiracyjne studniówki klasowe, obowiązywał zakaz organizowania wycieczek. Mimo tych ograniczeń nauka odbywała się i w maju młodzież przystąpiła do egzaminu dojrzałości.

W grudniu 1983 roku młodzież zorganizowała po raz pierwszy w ostatnim dniu nauki przed Bożym Narodzeniem koncert kolęd polskich, co przekształciło się w coroczne jasełka, przedstawiane do dzisiaj. W 1984 roku młodzież spontanicznie nosiła czapki szkolne: świadczyło to o dużej integracji ze szkołą. W 1985 liceum obchodzi 40 – lecie. Na uroczystość przybyli najstarsi absolwenci szkoły pierwsi maturzyści z roku 1947. W 1987 roku stanowisko dyrektora obejmuje również fizyk absolwent tej szkoły, prof. Joachim Jęsiek. Liceum organizuje wycieczki do Francji ( wymiana z Liceum w Nantes ), Anglii, Danii, Czech. Znowu działa teatr szkolny, który kierowany przez prof. Andrzeja Motaka, odnosi sukcesy w kraju, występował także w Anglii. Od 1993 roku, oprócz języka francuskiego, rosyjskiego i łacińskiego rozpoczęto naukę jęz. niemieckiego, a od 1994 – jęz. angielskiego.

fragmenty publikacji: 1945-1995: 50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie. (Cz.B.  – kwiecień 1995) s. 4 -8.

Od 1996 roku funkcję dyrektora liceum pełni prof. Ewa Powiertowska nauczycielka chemii. Rozpoczynają się przygotowania do rocznicy 50. lecia wręczenia świadectw maturalnych pierwszym absolwentom naszej szkoły. W tym miejscu podziękowania kierujemy w stronę prof. Czesława Buchwalda nauczyciela j. francuskiego, za ogromne zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Do „spotkania pokoleń” doszło 5 czerwca 1997 roku, a jego symbolem stało się wręczenie świadectwa maturalnego przez Władysława Brzezińskiego (maturzysta 1947), prymusce liceum Dominice Koseckiej ( maturzystka 1997).

W listopadzie 1997 roku stanowisko dyrektora szkoły zajmuje prof. Sylwester Szczerbiak nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. We wrześniu 2003 roku z inicjatywy absolwentów odbył się kolejny zjazd koleżeński maturzystów lat 1947-1977.

W 2007 roku powstaje Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, którego prezesem zostaje Andrzej Olencki. Od września tego samego roku stanowisko dyrektora liceum obejmuje prof. Zbigniew Bamberski nauczyciel matematyki. W październiku 2013 roku stowarzyszenie zostaje rozwiązane.

W 2013 roku stanowisko dyrektora obejmuje prof. Karolina Skotarczak-Dobrzyńska nauczycielka informatyki. 3 października 2015 r. odbył się Zjazd Absolwentów  z okazji 70-lecia Liceum.

Od 1 lutego 2017 roku obowiązki dyrektora pełni prof. Katarzyna Cielas – nauczycielka matematyki, która od 1 września 2017 r. zostaje dyrektorem szkoły.

Do kwietnia 2023 roku nasze liceum ukończyło  5 392 absolwentów.