PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

na rok szkolny 2021/2022

 

 1. Część wstępna planowania
 1. Diagnoza potrzeb (informacja, w jaki sposób przeprowadzono diagnozę i jakie w jej wyniku wyłoniono problemy):

Przeprowadzona diagnoza, zgodnie ze wskazaniem koordynatora wojewódzkiego projektu dotyczyła standardu drugiego „Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.”

Diagnoza została sporządzona na podstawie przeprowadzonych ankiet zgodnych ze wzorem Szkoły Promującej Zdrowie. Ankietowani byli przedstawicielami całej społeczności szkolnej. 

 1. Wybór problemu priorytetowego (informacja, który z wyłonionych w ramach diagnozy problemów jest priorytetowy):

Na podstawie otrzymanych wyników z ankiet oraz na podstawie obserwacji uczniów po nauczaniu zdalnym wyłoniono problem priorytetowy jakim w naszej szkole są relacje między uczniami.

 1. Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego (dlaczego wybrano dany problem):

Wybrany problem został określony na podstawie wyniku liczbowego – zliczonych odpowiedzi respondentów ankiet oraz analizy zespołu SPZ pod kątem efektywnego wpływu na zdrowie młodzieży szkolnej.

 1. Przyczyny istnienia problemu priorytetowego (krótki opis):

Zespół postawił wstępne hipotezy dotyczące etiologii problemu: obniżony poziom umiejętności społecznych uczniów, nieefektywne strategie rozwiązywania konfliktów między uczniami, zbyt wysoki u uczniów poziom zindywidualizowanego podejścia do zadań szkolnych, niezdrowa rywalizacja i współzawodnictwo młodzieży, trudności w rozpoznawaniu własnych emocji, nieefektywna komunikacja.

 1. Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego (krótki opis):

W celu zminimalizowania problemu priorytetowego należy przeprowadzić zajęcia integracyjne, sportowe, eventy. Angażować uczniów w organizację i udział w uroczystościach szkolnych i klasowych. Na zajęciach pracować w grupach i metodą projektów.

 

PLAN DZIAŁAŃ

w odniesieniu do problemu priorytetowego

 1. Podanie celu działań:

Cel ogólny: wzmocnienie relacji między uczniami

Celem szczegółowym działań jest to, aby każdy uczeń mógł stwierdzić, że:

 • Uczniowie są dla siebie życzliwi
 • Uczniowie mają do siebie zaufanie
 • Uczniowie chętnie ze sobą współpracują
 • Uczniowie akceptują (przyjmują) mnie takim, jakim jestem
 • Gdy jakiś uczeń ma jakiś kłopot, inny uczeń stara się mu pomóc
 • Uczniowie dokuczają sobie rzadko lub wcale (np. rzadko przezywają się, ośmieszają, popychają, biją się ze sobą)
 • Uczniowie w klasie starają się, aby nikt nie pozostawał na uboczu
 1. Określenie kryterium sukcesu:

Kryterium sukcesu: klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów.

Sukcesem będzie to, że w wyniku  badania ankietowego poszczególnych grup społeczności szkolnej na podstawie “Szkoła Promująca Zdrowie: Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan, Barbary Woynarowskiej, w arkuszu zbiorczym dla standardu drugiego w obszarze relacje między uczniami (pyt. 10-16) szkoła uzyska wynik powyżej 90% odpowiedzi “tak” i “raczej tak” co skutkuje oceną 5.

3. Zadania