REALIZACJA PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE”

15 kwietnia 2021 r. uchwałą rady pedagogicznej nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoły Promującej Zdrowie. Chcemy w sposób świadomy i wszechstronny wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska. Chcemy wychować ucznia świadomego, który stanie się w przyszłości obywatelem dbającym o potrzeby innych, aktywnie włączającym się w działania na rzecz poprawy jakości i stylu życia. Chcemy, aby nasi uczniowie nauczyli się dbać o siebie i swoje środowisko oraz potrafili ciekawie spędzać czas wolny w zgodzie z przyrodą.

„Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania ludziom, by zmieniali swój styl życia na sprzyjający zdrowiu”

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 • pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie;
 • zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu
  i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań;
 • prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności;
 • tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników; zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników; uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej;
 • tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Idea Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła to siedlisko (miejsce, gdzie żyje, pracuje i bawi się wielu ludzi), w którym społeczność szkolna – pracownicy, uczniowie i rodzice:

 • podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego
 • uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy
 • zachęcają innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań poprzez otwartość i dialog, partnerstwo i współdziałanie.

Głównym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej

Aby to osiągnąć będziemy m.in.:

 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączać edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączać do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Cel nadrzędny naszej pracy to:

„Przekonanie członków społeczności szkolnej i lokalnej, że warto inwestować we własne zdrowie, pomnażać je i traktować jako lokatę na przyszłość”

(informacje zaczerpnięto z podręcznika „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” pod redakcją naukową  Barbary Woynarowskiej i Magdaleny Woynarowskiej – Sołdan,Wydanie drugie, ORE Warszawa 2019)

Opracowała:

Beata Cybulska

Koordynator szkoły