DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO

INFORMUJEMY, co następuje

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie

ul. Boh. Westerplatte 9, 77-400 Złotów  

tel: 67 263 25 99  , email: kontakt@lozlotow.pl

Inspektorem ochrony danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie jest:

Alicja Mendyk

ul. Szpitalna 12

77-400 Złotów

Tel: 500 329 056

Email: am-iod@wp.pl 

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem szkoły. 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

– obowiązujące przepisy prawa

– zawarte umowy

– udzielona przez Państwa zgoda.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, bhp itp.)
 • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa  (np. Policja, Prokuratura, Sąd, Starostwo Powiatowe itp.)

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w szkole.  Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowane odrębnymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Charakter wyrażenia zgody na przetwarza nie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest obowiązkowe.

Podanie przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być warunkiem skorzystania z niektórych świadczeń lub usług.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU
(MONITORING WIZYJNY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Złotowie, ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów.

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych –

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: am-iod@wp.pl, nr tel.: 500 329 056.

3) Dane osobowe w postaci wizerunku uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym) w związku z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora (np. serwis monitoringu).

5) Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

6) Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d) żądania przenoszenia danych.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.

7. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Zapisy monitoringu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU

(MONITORING WIZYJNY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie, ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów.
 • W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: am-iod@wp.pl, nr tel.: 500 329 056.
 • Dane osobowe w postaci wizerunku uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym) w związku z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora (np. serwis monitoringu).
 • Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
 • Mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 4. żądania przenoszenia danych.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.

 1. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zapisy monitoringu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej