PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

na rok szkolny 2023/2024

 

 1. Część wstępna planowania
 2. Diagnoza potrzeb (informacja, w jaki sposób przeprowadzono diagnozę i jakie w jej wyniku wyłoniono problemy):

Przeprowadzono ewaluację programu Szkoły Promującej Zdrowie 2023/2024.

W wyniku przeprowadzonych ankiet wśród całej społeczności szkolnej, czyli wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych
w badanym obszarze uzyskano ocenę 3.  Diagnoza, zgodnie ze wskazaniem koordynatora wojewódzkiego projektu dotyczyła standardu drugiego „Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.”

Diagnoza została sporządzona na podstawie przeprowadzonych ankiet zgodnych ze wzorem. Ankietowani byli przedstawicielami całej społeczności szkolnej. Dokonano również analizy w dziennikach elektronicznych, kalendarza imprez szkolnych, zbierano informacje od wychowawców poszczególnych klas, pozyskiwano informacje również od uczniów, rodziców i pracowników niepedagogicznych szkoły. W wyniku wyżej wymienionych działań uznano, że warto promować aktywny tryb życia oraz kontynuować podjęte już  działania.

 1. Wybór problemu priorytetowego (informacja, który z wyłonionych w ramach diagnozy problemów jest priorytetowy):

 

W roku szkolnym 2023/2024 dalej będziemy stawiać sobie za kryterium sukcesu klimat społeczny szkoły, który sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów. W bieżącym roku szkolnym planujemy wzmacniać relacje między uczniami  oraz ulepszyć relacje i wsparcie ze strony  nauczycieli.

 1. Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego (dlaczego wybrano dany problem):

 

Szeregi szkoły zasiliły 4 klasy pierwszoklasistów, w związku z tym ważne jest, aby wszyscy dobrze czuli się w społeczności szkolnej. Warto przypominać
i pokazywać, że relacje na żywo, których na  długo zabrakło w i po pandemii, są tymi , które dają najwięcej satysfakcji oraz pozytywnie wpływają na dobrostan psychiczny człowieka. Ponadto,  w wyniku ewaluacji zauważono, że relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami wymagają polepszenia.

Wybrany problem priorytetowy został określony na podstawie wyniku liczbowego – zliczonych odpowiedzi respondentów ankiet oraz analizy zespołu SPZ pod kątem efektywnego wpływu na zdrowie młodzieży szkolnej.

 1. Przyczyny istnienia problemu priorytetowego (krótki opis):

Zespół postawił wstępne hipotezy dotyczące etiologii problemu: obniżony poziom umiejętności społecznych uczniów (szczególnie w klasach pierwszych), nieefektywne strategie rozwiązywania konfliktów między uczniami, zbyt wysoki u uczniów poziom zindywidualizowanego podejścia do zadań szkolnych, niezdrowa rywalizacja i współzawodnictwo młodzieży, trudności w rozpoznawaniu własnych emocji, nieefektywna komunikacja.

 1. Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego (krótki opis):

W celu zminimalizowania problemu priorytetowego należy angażować uczniów w życie szkoły, w organizację i udział w uroczystościach szkolnych i klasowych. Na zajęciach pracować w grupach i metodą projektów, przeprowadzać zajęcia integracyjne, sportowe, eventy. Dać uczniom możliwość przebywania ze sobą w celu realizowania wspólnych działań, dających im poczucie wspólnoty, sprawczości oraz przynależności do grupy.

 PLAN DZIAŁAŃ

w odniesieniu do problemu priorytetowego

 1. Podanie celu działań:

Cel ogólny: wzmocnienie relacji między uczniami oraz ulepszyć relacje i wsparcie ze strony nauczycieli

Celem szczegółowym działań jest to, aby każdy uczeń mógł stwierdzić, że:

 • Uczniowie są dla siebie życzliwi
 • Uczniowie mają do siebie zaufanie
 • Uczniowie chętnie ze sobą współpracują
 • Uczniowie akceptują (przyjmują) mnie takim, jakim jestem
 • Gdy jakiś uczeń ma jakiś kłopot, inny uczeń stara się mu pomóc
 • Uczniowie dokuczają sobie rzadko lub wcale (np. rzadko przezywają się, ośmieszają, popychają, biją się ze sobą)
 • Uczniowie w klasie starają się, aby nikt nie pozostawał na uboczu
 • Nauczyciele ustalają z nami reguły (zasady) pracy na lekcjach
 • Nauczyciele pytają nas o zdanie w sprawach, które nas dotyczą
 • Nauczyciele biorą pod uwagę nasze opinie
 • Nauczyciele traktują mnie sprawiedliwie
 • Nauczyciele są dla mnie życzliwi
 • Nauczyciele dostrzegają to, w czym jestem dobra(-ry)
 • Nauczyciele pomagają mi, kiedy mam jakieś kłopoty lub trudności

 

 1. Określenie kryterium sukcesu:

Kryterium sukcesu: klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów.

Sukcesem będzie to, że w wyniku  badania ankietowego poszczególnych grup społeczności szkolnej na podstawie “Szkoła Promująca Zdrowie: Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan, Barbary Woynarowskiej, w arkuszu zbiorczym dla standardu drugiego w obszarze relacje między uczniami (pyt. 10-16) szkoła uzyska wynik powyżej 90% odpowiedzi “tak” i “raczej tak” co skutkuje oceną 5.