PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

na rok szkolny 2022/2023

Część wstępna planowania

 1. Diagnoza potrzeb (informacja, w jaki sposób przeprowadzono diagnozę i jakie w jej wyniku wyłoniono problemy):

Przeprowadzono ewaluację programu Szkoły Promującej Zdrowie 2021/2022 za pomocą ankiet wśród całej społeczności szkolnej.

W arkuszu zbiorczym dla standardu drugiego w obszarze relacje między uczniami szkoła uzyskała wynik 94% odpowiedzi “tak” i “raczej tak” co skutkuje oceną 5. Pomimo to, w kolejnym roku szkolnym dalej będziemy stawiać sobie za kryterium sukcesu klimat społeczny szkoły, który sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów. W dobie pandemii i wirtualnego świata social mediów, który zastępuje relacje wprost, warto przypominać i pokazywać, że relacje na żywo są tymi , które dają najwięcej satysfakcji oraz pozytywnie wpływają na dobrostan psychiczny człowieka. Badając standard drugi okazało się, że należy ulepszyć relacje i wsparcie ze strony nauczycieli.

 1. Wybór problemu priorytetowego (informacja, który z wyłonionych w ramach diagnozy problemów jest priorytetowy):

Na podstawie otrzymanych wyników z ewaluacji oraz na podstawie obserwacji uczniów, którzy na wcześniejszych etapach edukacji doświadczyli nauczania zdalnego, wyłoniono problem priorytetowy jakim są w naszej szkole relacje między uczniami i nauczycielami.

 1. Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego (dlaczego wybrano dany problem):

Szeregi szkoły zasiliły cztery klasy pierwszoklasistów, w związku z tym ważne jest, aby wszyscy uczniowie dobrze czuli się w społeczności szkolnej. Warto przypominać i pokazywać, że relacje na żywo, których na długo zabrakło w pandemii, są tymi, które dają najwięcej satysfakcji oraz pozytywnie wpływają na dobrostan psychiczny człowieka. Obniżony poziom umiejętności społecznych uczniów, nieefektywne strategie rozwiązywania konfliktów między uczniami, zbyt wysoki poziom zindywidualizowanego podejścia do zadań szkolnych, niezdrowa rywalizacja i współzawodnictwo młodzieży, trudności w rozpoznawaniu własnych emocji oraz nieefektywna komunikacja często powodują niewłaściwe zachowanie proporcji w budowaniu właściwych relacji.

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji stwierdzono, że poprawy wymagają relacje między uczniami i nauczycielami. Nieliczni uczniowie czują się  niesprawiedliwie traktowani, zwracają uwagę na fakt, że nauczyciele nie zawsze dostrzegają to, w czym są dobrzy.

 1. Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego (krótki opis):

W celu zminimalizowania problemu priorytetowego należy przeprowadzać pogadanki, zajęcia integracyjne, sportowe, eventy. Angażować uczniów w organizację i udział w uroczystościach szkolnych i klasowych. Na zajęciach pracować w grupach. Wzmacniać u uczniów poczucie własnej wartości oraz sprawczości. Nauczyciele będą inicjować bezpośrednie rozmowy z uczniami, dzięki którym wyjaśnią uczniom, że uwagi kierowane do nich, nie są kierowane przeciwko nim.

PLAN DZIAŁAŃ

w odniesieniu do problemu priorytetowego

 1. Podanie celu działań:

Cel ogólny: wzmocnienie relacji między uczniami

Celem szczegółowym działań jest to, aby każdy uczeń mógł stwierdzić, że:

 • Uczniowie są dla siebie życzliwi
 • Uczniowie mają do siebie zaufanie
 • Uczniowie chętnie ze sobą współpracują
 • Uczniowie akceptują (przyjmują) mnie takim, jakim jestem
 • Gdy jakiś uczeń ma jakiś kłopot, inny uczeń stara się mu pomóc
 • Uczniowie dokuczają sobie rzadko lub wcale (np. rzadko przezywają się, ośmieszają, popychają, biją się ze sobą)
 • Uczniowie w klasie starają się, aby nikt nie pozostawał na uboczu
 • Nauczyciele wzmacniają poczucie własnej wartości i sprawczości u uczniów
 1. Określenie kryterium sukcesu:

Kryterium sukcesu: klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów.

Sukcesem będzie to, że w wyniku badania ankietowego poszczególnych grup społeczności szkolnej na podstawie “Szkoła Promująca Zdrowie: Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan, Barbary Woynarowskiej, w arkuszu zbiorczym dla standardu drugiego w obszarze relacje między uczniami (pyt. 10-16) i relacje i wsparcie ze strony nauczycieli  (pyt. 6-9) szkoła uzyska wynik powyżej 90% odpowiedzi “tak” i “raczej tak” co skutkuje oceną 5.